UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 12,07 / Satış: 12,12
€ EURO → Alış: 13,59 / Satış: 13,64

2 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI

2 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI
 • 10.11.2020
 • 674 kez okundu

İHALE İLANI

2 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ŞEMDİNLİ SAĞLIK BAKANLIĞI    BAKAN        YARDIMCILIKLARI

RESMİ İLAN HABERİ

2 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2020/598326

1-İdarenin

 1. a) Adresi : MODA MAH HASTANE CAD. 1 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4384113819 – 4384113519
 3. c) Elektronik Posta Adresi : semdinlidhsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                                                                   idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına mütakiben 30 gün içerisinde üretim                                                başlanıp, ürünlerin yarısı Aralık 2020, diğer yarısı da Ocak                                                               2021 dönemlerinde teslim edilecek şekilde toplamda iki partide                                                                   teslim edilir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
 2. b) Tarihi ve saati : 18.11.2020 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Komisyon uygun gördüğü teklifer için isteklilerden numune talep edebilir. Talep edilen numuneler için ekstra bir ücret ödenmez. Getirilecek numunelerde özel baskı ve benzeri özelliklerin olmasına gerek yoktur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

 

 

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ