UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 8,38 / Satış: 8,41
€ EURO → Alış: 9,96 / Satış: 10,00

BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI

BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI
 • 03.11.2020
 • 612 kez okundu

İHALE İLANI

15 KISIM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ŞEMDİNLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

RESMİ İLAN HABERİ

15 KISIM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası     : 2020/583491

1-İdarenin

 1. a) Adresi :        MODA MAH HASTANE CAD. 1 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
 2. b) Telefon ve faks numarası :    4384113819 – 4384113519
 3. c) Elektronik Posta Adresi :    semdinlidhsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                      :     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :    15 KISIM BİLGİ İŞLEM MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri :     ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
 2. c) Teslim tarihleri :     İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra,

idarenin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10

gün içinde malın pey der pey teslimatı yapılacaktır. Malın ilgili

depolara teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre

teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Yükleniciler, İdare

tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal

tesliminde bulunacaklardır. Ürünlerin tamamının teslim tarihi

31/12/2021 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :     ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ
 2. b) Tarihi ve saati :     11.2020 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından numune veya katalogları istenebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ