$ DOLAR → Alış: 5,72 / Satış: 5,74
€ EURO → Alış: 6,30 / Satış: 6,32

İHALE İLANI HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇESİ ALTINSU KÖYÜ YATILI KIZ KURAN KURSU BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 

İHALE İLANI  HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇESİ ALTINSU KÖYÜ  YATILI KIZ KURAN KURSU BİNASI VE ÇEVRE  DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ  HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 
  • 21.05.2019
  • 166 kez okundu

İHALE İLANI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇESİ ALTINSU KÖYÜ

YATILI KIZ KURAN KURSU BİNASI VE ÇEVRE

DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 

RESMİ İLAN HABERİ

Hakkari Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Yatılı Kız Kuran Kursu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası                                                  : 2019/224929  

1-İdarenin       

a) Adresi                                                                                 : SÜMBÜL MAHALLESI VANYOLU ÜZERİ 30000 HAKKARİ MERKEZ/                                                                                             HAKKARİ      

b) Telefon ve faks numarası                                         : 4382116190 – 4382116502      

c) Elektronik Posta Adresi                                            : ihale@hakkariozelidare.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                                          : İnşaat İmalatları :80,5114 Mekanik Tesisat : 5,9434 Elektrik Tesisat :                                                                                               13,5451

                                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart                                                                                              nameden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer                                                                     :Hakkari Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü    

c) İşe başlama tarihi                                                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

                                                                                              yapılarak işe başlanacaktır.      

ç) İşin süresi                                                                            : Yer tesliminden itibaren 701 (yedi yüz bir) takvim günüdür.           

3- İhalenin

 a) Yapılacağı yer                                                                    :Hakkari İl Özel İdaresi Sümbül Mah. Van Yolu Üzeri Merkez/HAKKARİ  

b) Tarihi ve saati                                                                      : 12.06.2019 – 10:00     

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:        

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:         

4.3.1. İş deneyim belgeleri:      

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.          

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ''Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nin'' eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ''(B) Üstyapı (Bina) İşleri'' başlığı altında yer alan "III. Grup: Bina İşleri'' başlığı altındaki işler benzer işlerdir.  

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  

İnşaat Mühendisi          

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hakkari İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

 

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
sikiş