$ DOLAR → Alış: 5,88 / Satış: 5,91
€ EURO → Alış: 6,48 / Satış: 6,51

İHALE İLANI MAKİNASI VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI  MAKİNASI VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ  ALINACAKTIR  DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  • 04.04.2017
  • 563 kez okundu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHALE İLANI

MAKİNASI VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ

ALINACAKTIR

DERECİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN HABERİ

 

2 Adet 32 Tonluk Paletli Ekskavatör kırıcı tertibatlı iş makinesi ile 2 Adet 20 Tonluk Damperli Kamyon hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2017/148521

1-İdarenin

a) Adresi                                               : MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDESİ 1 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası             : 4384613281 – 4384613281

c) Elektronik Posta Adresi               : derecikbel30@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :    2 Adet 32 Tonluk Paletli Ekskavatör kırıcı tertibatlı iş makinesi ile 2 Adet 20 Tonluk

                                                            Damperli Kamyon Kiralanması işi

                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

                                                           ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                      : Derecik Belediyesi sınırları içerisnde ve sınırları dışında

c) Süresi                                                 : İşe başlama tarihinden itibaren 210(İkiyüzon) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             : DERECİK BELDESİ MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO 1 BELEDİYE

                                                            MECLİS TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                       :      24.04.2017 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

 Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İş makinesi ve damperli kamyon kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecek

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEREDERECİK BELEDİYESİ MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDDESİ NO 1 TAHSİLAT İŞLERİ SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DERECİK BELDESİ MERKEZ MAHALLESİ VATAN CADDESİ NO 1 BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONU  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (iki yüz on)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

 Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
sikiş