UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 13,67 / Satış: 13,73
€ EURO → Alış: 15,44 / Satış: 15,51

ŞEMDİNLİ BAKIM EVİ ŞEFLİĞİ İŞ MAKİNELERİ İÇİN 150000 LİTRE MOTORİN ALIMI

ŞEMDİNLİ BAKIM EVİ ŞEFLİĞİ İŞ MAKİNELERİ İÇİN 150000 LİTRE MOTORİN ALIMI
 • 24.11.2020
 • 573 kez okundu

İHALE İLANI

2021 YILI ŞEMDİNLİ BAKIM EVİ ŞEFLİĞİ İŞ MAKİNELERİ İÇİN 150000 LİTRE MOTORİN ALIMI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

RESMİ İLAN HABERİ

 

 

2021 Yılı Şemdinli Bakım Evi Şefliği İş Makineleri İçin 150000 Litre Motorin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası         :        2020/633392

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Moda Mahallesi Ronahi Sok. Soil Petrol Arkası Şemdinli/ Hakkâri 30800 Şemdinli/Hakkâri
 2. b) Telefon ve faks numarası : 4384112147- 4384112147
 3. c) Elektronik Posta Adresi : faikakbas1@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :         https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 000 litre

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : İdaremizin satın alacağı yakıtı depolama araçlara sahip olmadığından yüklenicinin istasyonundan günlük ihtiyaca göre peyderpey teslim alınacaktır.
 2. c) Teslim tarihi : İdaremizin satın alacağı yakıtı depolama araçlara sahip olmadığından yüklenicinin istasyonundan günlük ihtiyaca göre peyderpey teslim alınacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Ronahi Caddesi Moda Mahallesi İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şemdinli/ Hakkâri
 2. b) Tarihi ve saati : 12.2020- 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 1. a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
 2. b) İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
 3. c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
 4. d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

10.09.2004 Tarihli 25579 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik te belirtilen kriterlere uygun olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şemdinli İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

 

 1. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

 

 

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ