UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 8,32 / Satış: 8,35
€ EURO → Alış: 9,88 / Satış: 9,92

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
  • 23.02.2021
  • 4.049 kez okundu

YATILI BÖLGE ORTAOKULU-GÜZELKONAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  RESMİ İLAN HABAERİ

 

63 KALEM GENEL GIDA ALIMI (gıda ,meyve ,sebze, et, kahvaltılık, ekmek) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası 2 2021/75906
I-İdarenin
a) Adresi : Korgan Köyü Güzelkonak Mez. GÜZELKONAK YBO NO:11 30800 GÜZELKONAK
ŞEMDINLU/HAKKARİI
b) Telefon ve faks numarası : 5389410928 – 4384514076
c) Elektronik Posta Adresi : 748209(0meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 63 KALEM GENEL GIDA (GIDA ,MEYVE,SEBZE,ET,EKMEK,KAHVALTILIK)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GÜZELKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU PANSİYON AMBARI
e) Teslim tarihleri : D1S/03/2021 İLE 31/12/2021 TARİHLERİ ARASINDA İHTİYAÇ DUYULDUKÇA MALZEME
TESLİMATI YAPILACAKTIR(EN AZ ? PARTİ) 2)PANDEMİDEN DOLAYI PANSİYONUN
AÇILMAMASI DURUMUNDA TESLİM ALINAN MALZEMELER FİRMAYA İADE EDİLECEKTİR
3)KAHVALTILIKLAR,ET,SEBZE VE MEYVE GİBİ BOZULABİLECEK MALZEMELER HAFTADA
BİR Oo PAZARTESİ GÜNLERİ – TESLİM EDİLECEKTİR 4“EKMEK GÜNLÜK
GETİRİLECEK STANDARTLARA UYGUN OLACAK,SOMUN EKMEĞİ OLACAK,TAZE EKMEK
GETİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE TESLİM ALINMAYACAK. 5)GETİRİLEN MALZEMELER TESLİM
ALMA KOMİSYONU TARAFINDAN KONTROL EDİLDİKTEN SONRA PANSİYON AMBARINDA
TESLİM ALINACAK. NOT.GETİRİLEN MALZEMELER AMBARA TESLİM EDİLENE KADAR
İHALEYİ ALAN FİRMANIN SORUMLULUĞUNDADIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : GÜZELKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU Z KÜTÜPHANE SALONU
b) Tarihi ve saati : 09.03.2021 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: |
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
S.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KORGAN KÖYÜ GÜZELKONAK MEZRASI GÜZELKONAK YATILI BÖLGE ORTAOKULU NO:11 ŞEMDİNLİ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile
bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 963*ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen acıklama istenmeksizin ekonomik acıdan en avantailı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KAYNAK: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

Etiketler: / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ