UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 12,07 / Satış: 12,12
€ EURO → Alış: 13,59 / Satış: 13,64

İHALE İLANI 8 KISIM 79 KALEM PERSONEL KIYAFETİ VE KKE ALIMI

İHALE İLANI 8 KISIM 79 KALEM PERSONEL KIYAFETİ VE KKE ALIMI
 • 15.09.2020
 • 821 kez okundu

İHALE İLANI

8 KISIM 79 KALEM PERSONEL KIYAFETİ VE KKE ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ŞEMDİNLİ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

8 KISIM 79 KALEM PERSONEL KIYAFETİ VE KKE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      :    2020/476937

1-İdarenin

 1. a) Adresi                                       : MODA MAH HASTANE CAD. 1 30800 ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
 2. b) Telefon ve faks numarası         : 4384113819 – 4384113519
 3. c) Elektronik Posta Adresi         : semdinlidhsatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)                      :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı         :    PERSONEL İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU 

                                                             EKİPMANLAR ALIMI

                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri                             : ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
 2. c) Teslim tarihleri                             : Sözleşme imzalanan günün ertesindeki iş gününde kıyafet ve 

                                                             ekipmanların üretimleri başlar ve sözleşme imzalandığı

                                                             tarihten itibaren en geç 30. günün sonunda kalemlerin hepsi 

                                                             teslim edilir. Kıyafet veya ekipmanlar toplu olarak aynı anda 

                                                             teslim edilir. Erken teslimatlar idare tarafından uygun 

                                                             görüldüğünde kabul edilebilir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer                             : Şemdinli Devlet Hastanesi – Satın Alma Birimi
 2. b) Tarihi ve saati                             : 09.2020 – 14:30
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdare ekonomik açıdan avantajlı olarak değerlendirdiği isteklilerden herhangi bir veya birden çok kalem için numune talep edebilir. Talep edilen numuneler için herhangi bir ücret ödenmez.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şemdinli Devlet Hastanesi – Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ