UA-109322840-1
$ DOLAR → Alış: 8,65 / Satış: 8,69
€ EURO → Alış: 10,33 / Satış: 10,37

İHALE İLANI YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İHALE İLANI  YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
  • 21.08.2019
  • 631 kez okundu

İHALE İLANI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ANADOLU İMAM HATİP L-ŞEMDİNLİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN

YARDIMCILIKLARI SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KIZ PANSİYONU 132 KİŞİLİK YEMEK ALIMI

 RESMİ İLAN HABERİ

İHALESİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                                            :2019/384224

1-İdarenin

a)Adresi                                                                                            :MERKEZ YİBO YANI ŞEMDİNLİ/HAKKARİ

b)Telefon ve faks numarası                                                  :4384113477 – 04384113477

c)Elektronik Posta Adresi                                                              :966906@meb.k12.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                                                     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin  

a)Niteliği, türü ve miktarı                                                               :SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ                                                                                                                   KIZ PANSİYONUNA 132 KİŞİLİK YEMEK ALIMI İHALESİ

                                                                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                                                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer                                                                                :SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ AİHL ÖĞRETMENLER ODASI

c)Süresi                                                                                            :İşe başlama tarihi09.09.2019, işin bitiş tarihi31.12.2019

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                                                                :Askeri Kime Evler Tekeli Yolu Üzeri Şemdinli Seyyid

                                                                                                           Abdullah Şemdinli AİHL

b)Tarihi ve saati                                                                                :02.09.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

YEMEK İŞ DENEYİM BELGESİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarTEKELİ YOLU ÜZERİ ASKERİ KÜME EVLER SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ AİHLadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren30 (otuz)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kaynak: ŞEMDİNLİ HABER GAZETESİ

 

Etiketler:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ